Начало

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е учредена на 27 и 28 септември 2003 г. в София, в резултат на приетия от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ДВ бр.20 от 4 март 2003 г.)

КИИП е продължител на дейността на Инженерно-архитектурната камара, създадена с Наредба-закон през 1937 г.

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2023 г.

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Шумен

уведомява своите членове, че редовното Общо събрание на Регионална колегия – Шумен ще се проведе на 07.03.2023 г. (вторник) от 15:00ч. в Сесийна зала на Община Шумен,  гр. Шумен, при следния дневен ред :

 

 1. Отчет за работата на регионалното ръководство
 2. Финансов отчет за 2022 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на РК Шумен
 4. Приемане на бюджет за 2023 г.
 5. Приемане на програма за обучения и квалификация през 2023 г.
 6. Утвърждаване на избора на делегати за Общото събрание на КИИП на 21,22 и 23 април 2023 г.
 7. Утвърждаване на избора на експерти за Регионалния експертен технически съвет.
 8. Разглеждане предложения за промяна на Устава на КИИП.
 9. Разни.

Материалите по т.8 можете да разгледате тук:https://kiip.bg/documents/rf/150_Predlojenia_ustav_25.05.2022.pdf

Редовно Общо Събрание

Ръководството на РК Шумен свиква за своите членове Редовно Общо годишно – отчетно събрание на 09 май 2022 г. от 15:00 часа в Сесийна зала на Община Шумен. Събранието ще се проведе при следния Дневен ред:

 1. Отчет за работата на регионалното ръководство
 2. Финансов отчет за 2021 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на РК Шумен.
 4. Приемане на бюджет за 2022 г. и обсъждане на предложения за размера на членския внос за 2023 г. и разпределението му.
 5. Приемане на програма за обучения и квалификация през 2022 г.
 6. Утвърждаване на избора на делегати за Общото събрание на КИИП на 24,25 и 26 юни 2022 г.
 7. Утвърждаване на избора на експерти за Регионалния експертен технически съвет.
 8. Разни.

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2021 г

Регионалното ръководство на КИИП Шумен свиква за своите членове Редовно Общо Годишно Отчетно събрание на 01 септември 2021 г. (сряда) от 15:00 часа в Сесийна зала на Община Шумен.

Дневен ред на събранието:

1. Отчетен доклад за 2020 г.

2. Доклад на Контролния съвет за 2020 г.

3. Освобождаване на Ръководството на РК Шумен от организационна и финансова отговорност за 2020 г.

4. Приемане на бюджет за 2021 г.

5. Избор на делегати за ОС на професионалните секции.

6. Избор на делегати за ОС на КИИП.

7. Разни.

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2021 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ШУМЕН
9700 Шумен, ул. “Съединение” № 109, ет.4;
e-mail кiipshumen@mail.bg , GSM 0896 686 146 и 0888 916 330

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви , че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021 г. се внася до 20 декември  на настоящата 2020 година.

Размерът на вноските е както следва:

Пълна проектантска правоспособност (ППП) -120,00 лв.

Ограничена проектантска правоспособност (ОПП) -120,00 лв.

Втора проектантска правоспособност (ППП или ОПП)
– придобита въз основа на една и съща диплома -120,00 лв.
– придобита въз основа на друга диплома(втора) – 120,00 лв.

Членове на КИИП , които временно не упражняват придобитата правоспособност(„замразена” правоспособност) заплащат членския внос в размер на – 24,00 лв. до 1 декември 2020 г.

Периодът на замразяване на правоспособността е за цялата календарна година като проектантите задължително връщат в РК Шумен своя персонален печат. ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: През годината на замразяване проектантът няма право да размрази правоспособността си и да получи обратно печата си.

Членовете на КИИП , заплатили членския внос след срока(20 декември 2020 г.)
– От 21-31 декември 2020 г. са без право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на делегатската квота. По решение на УС на КИИП от 2017 г. те получават Удостоверението си след 31 януари 2021 г.
– От 1 януари до 31 март 2021 г. подават Заявление в РК , плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос(120 лв) за 2021 г. след което си получават удостоверението.
– След 1 април 2021 г. кандидатстват в КИИП по общия ред , като нови членове. За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв. и чл. внос 120 лв. за 2021 г.

ВНИМАНИЕ!
Уважаеми колеги, имайте предвид, че след посочените по-горе срокове съгласно чл.3.1, ал.5, т.2 от Устава на КИИП „Членството се прекратява при отпадане,  поради невнасяне на членските вноски в срока по чл.3.3, т.3” от Устава на КИИП.

Сумата се превежда по банков път или се внася в който и да е банков клон по посочената по-долу банкова сметка на КИИП РК Шумен без да е необходимо да се идва до офиса

КИИП ШУМЕН
УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК
BIC: UNCR BGSF
IBAN: BG 37 UNCR 7527 109980 3910

Платежният документ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържа регистрационния номер и трите имена на члена на КИИП.

В случай, че вносителят не е титулярът-член на КИИП, за когото се плаща членския  внос, в основанието за плащане задължително се вписват регистрационния номер в КИИП и трите имена на човека, за когото се плаща.

В случай, че фирми заплащат членски внос на членове на КИИП РК Шумен, следва да представят списък с регистрационните номера и трите имена в офиса на РК Шумен, едновременно с платежния документ. Изпращането на двата документа може да се извърши по е-mail: kiipshumen@mail.bg . Фактури на фирми не се издават.
Фактурите се издават само и единствено на физическите лица-членове на КИИП РК Шумен в срок от 5 дни, смятано от момента на превода (при писмено заявено желание от страна на членовете).

Председател на КИИП РК Шумен
инж. Красимира Димова – мобил.тел. 0889 030 674

техн. сътрудник Тонка Торосян – мобил тел. 0888 916 330, 0896 686 146Top of Form

Bottom of Form

 

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 2020 г.

Регионалното ръководство на КИИП Шумен свиква за своите членове Редовно Общо  Годишно Отчетно – изборно събрание на  18 февруари 2020 г. (вторник) от 15:00 часа в Сесийна зала на Община Шумен.

Дневен ред на събранието:

 1. Отчетен доклад за 2019 г.
 2. Доклад на Контролния съвет за 2019 г.
 3. Освобождаване на ръководството на РК Шумен от организационна и финансова отговорност за 2019 г.
 4. Приемане на бюджет за 2020 г.
 5. Избор на комисия по изборите.
 6. Избор на Ръководство на РК Шумен.
 7. Избор на Контролен съвет на РК Шумен.
 8. Избор на председатели на професионалните секции.
 9. Избор на делегати за ОС на професионалните секции.
 10. Избор на делегати за ОС на КИИП.
 11. Разни.

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2020 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ШУМЕН
9700 Шумен, ул. “Съединение” № 109, ет.4;
e-mail кiipshumen@mail.bg , GSM 0896 686 146 и 0888 916 330

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви , че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2020 г. се внася до 20 декември (петък) на настоящата (2019) година.

Размерът на вноските е както следва:

Пълна проектантска правоспособност (ППП) -120,00 лв.

Ограничена проектантска правоспособност (ОПП) -120,00 лв.

Втора проектантска правоспособност (ППП или ОПП)
– придобита въз основа на една и съща диплома -120,00 лв.
– придобита въз основа на друга диплома(втора) – 120,00 лв.

Членове на КИИП , които временно не упражняват придобитата правоспособност(„замразена” правоспособност) заплащат членския внос в размер на – 24,00 лв. до 1 декември 2019 г.

Периодът на замразяване на правоспособността е за цялата календарна година като проектантите задължително връщат в РК Шумен своя персонален печат. ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: През годината на замразяване проектантът няма право да размрази правоспособността си и да получи обратно печата си.

Членовете на КИИП , заплатили членския внос след срока(20 декември 2019 г.)
– От 21-31 декември 2019 г. са без право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на делегатската квота. По решение на УС на КИИП 2017 г. те получават Удостоверението си след 31. януари 2020 г.
– От 1 януари до 31 март 2020 г. подават Заявление в РК , плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос(120 лв) за 2020 г. след което си получават удостоверението.
– След 1 април 2020 г. кандидатстват в КИИП по общия ред , като нови членове. За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв.и чл.внос 120 лв.за 2020 г.

ВНИМАНИЕ!
Уважаеми колеги, имайте предвид, че след посочените по-горе срокове съгласно чл.3.1, ал.5, т.2 от Устава на КИИП „Членството се прекратява при отпадане поради невнасяне на членските вноски в срока по чл.3.3, т.3” от Устава на КИИП.

Сумата се превежда по банков път или се внася в който и да е банков клон по посочената
по-долу банкова сметка на КИИП РК Шумен без да е необходимо да се идва до офиса

КИИП ШУМЕН
УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК
BIC: UNCR BGSF
IBAN: BG 37 UNCR 7527 109980 3910

Платежният документ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържа регистрационния номер и трите имена на члена на КИИП.

В случай, че вносителят не е титулярът-член на КИИП, за когото се плаща членския  внос, в основанието за плащане задължително се вписват регистрационния номер в КИИП и трите имена на човека, за когото се плаща.

В случай, че фирми заплащат членски внос на членове на КИИП РК Шумен, следва да представят списък с регистрационните номера и трите имена в офиса на РК Шумен, едновременно с платежния документ. Изпращането на двата документа може да се извърши по е-mail: kiipshumen@mail.bg . Фактури на фирми не се издават.
Фактурите се издават само и единствено на физическите лица-членове на КИИП РК Шумен в срок от 5 дни, смятано от момента на превода (при писмено заявено желание от страна на членовете).

Председател на КИИП РК Шумен
инж. Красимира Димова – мобил.тел. 0889 030 674

техн. сътрудник Тонка Торосян – мобил тел. 0888 916 330, 0896 686 146Top of Form

Bottom of Form

 

 

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2019 г.

Регионалното ръководство на КИИП Шумен свиква за своите членове Редовно Общо  Годишно Отчетно  събрание на  18 февруари 2019 г. (понеделник) от 15:00 часа в Сесийна зала на Община Шумен.

Дневен ред на събранието:

 1. Отчетен доклад за 2018 г.
 2. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.
 3. Освобождаване на ръководството на РК Шумен от организационна и финансова отговорност за 2018 г.
 4. Приемане на бюджет за 2019 г.
 5. Избор на комисия по изборите.
 6. Избор на делегати за ОС на КИИП.
 7. Избор на делегати за ОС на професионалните секции.
 8. Разни.

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2019 г.

Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

 

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2019 г. се внася до 20 декември на настоящата (2018) година.

 

Размерът на вноските е както следва:

 

Пълна проектантска правоспособност (ППП)                            – 120,00 лв.

 

Ограничена проектантска правоспособност (ОПП)                  – 120,00 лв.

 

Втора проектантска правоспособност (ППП или ОПП)

– придобита въз основа на една и съща диплома                     –   60,00 лв.

– придобита въз основа на друга диплома                                   – 120,00 лв.

 

Членство без правоспособност (замразена правоспособност)  –  24,00 лв. до 1 декември 2018 г.

ВНИМАНИЕ: Лицата, които притежават ОПП, но са без членство (БЧ) в КИИП заплащат членския си внос по сметката на Централното управление на КИИП, бул. „Христо Смирненски“ № 1 (виж на: www.kiip.bg).   

 

Уведомяваме всички членове на КИИП РК Шумен, че съгласно Устава на КИИП чл.3.1(7)

 „Всеки член има право по лични причини да замрази членството си в КИИП за не по-малко от една година, като заплаща 20% годишен членски внос за годината, в която е замразена проектантската му правоспособност или членство.”

Периодът на замразяване на правоспособността е за цялата календарна година като проектантите задължително връщат в РК Шумен своя персонален печат. ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: През годината на замразяване проектантът няма право да размрази правоспособността си и да получи обратно печата си. Замразяването може да продължи максимум две години.

 

Сумата се превежда по банков път или се внася в който и да е банков клон по посочената

по-долу банкова сметка на КИИП РК Шумен без да е необходимо да се идва до офиса:

УНИКРЕДИТ–БУЛБАНК

BIC:    UNCR BGSF

IBAN: BG 37 UNCR 752710 99803910

 

Платежният документ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържа регистрационния номер и трите  имена на члена на  КИИП.

Преводи без вписани регистрационен номер и три имена на члена на КИИП няма да могат да бъдат отразени като платени.

Фактури на фирми не се издават. Фактурите се издават само и единствено на физическите лица-членове на КИИП РК Шумен в срок от 5 дни, смятано от момента на  получаването на  платежния документ в офиса (при заявено желание от страна на членовете).

 

 

ВНИМАНИЕ!

Уважаеми колеги, имайте предвид, че след 20 декември 2018 г. съгласно чл.3.1, ал.5, т.2 от Устава на КИИП „Членството се прекратява при отпадане, поради невнасяне на членските вноски в срока по чл.3.3, т.3”.

 

 

КИИП РК Шумен

ПОКАНА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

pokana