За нас

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е учредена на 27 и 28 септември 2003 г. в София, в резултат на приетия от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ДВ бр.20 от 4 март 2003 г.)

КИИП е продължител на дейността на Инженерно-архитектурната камара, създадена с Наредба-закон през 1937 г.

КИИП е национална организация на инженерите-проектанти в инвестиционното проектиране, работещи на територията на Република България.

Членовете на КИИП участват в професионални секции, съобразно своята квалификация и областта, в която работят.

Професионалните секции в КИИП са:

  • Конструкции на сгради и съоръжения;
  • Транспортно строителство и транспортни съоръжения;
  • Водно строителство;
  • Геодезия, приложна геодезия, ландшафт;
  • Минно дело и геология;
  • Електротехника, автоматика, съобщителна техника;
  • Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване;
  • Технологии.

Поради значителната отговорност, произтичаща от стриктното спазване на законите и нормативната уредба, инженер-проектантът в инвестиционното проектиране е регулирана професия.

На територията на Шуменска област, камарата осъществява дейността си чрез Регионалната колегия на КИИП.

Информация за контакти

Адрес: гр. Шумен, ул.“Съединение“ 109, ет. 4
e-mail: kiipshumen @ mail.bg
инж. Красимира Димова /Председател на РК Шумен/ – 0889 030 674
Тонка Торосян /технически сътрудник/ – 0896 686 146, 0888 916 330