Документи

Закони

Устав на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Настоящият устав е приет на националното учредителното събрание на КИИП, проведено в гр. София на 27 и 28.09.2003 г.

ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране – Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г. изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г.

Устав на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – В публикувания Устав са отразени всички приети от ОС на КИИП, проведено на 28.03.2010 г., текстове.

Наредби

Работен вариант на Методика – не е приета още!!! – Методика за организиране и провеждане на обучение и за прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Наредба №5 за проектантски бюра

Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите , регистрирани в КИИП

Наредба Із 1971

Наредба №1 от 27 май 2010 г.

Програма

Поправки в наредба Наредба Iз – 1971.

Поправки в наредба Наредба Iз – 1971 – допълнително

НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Примерен проект 1

Примерен проект 2

ИД 1

ИД 2

ИД 1 МС

Писмо на МРРБ и БАИК

Писмо на МРРБ и БАИК

Писмо на МРРБ и БАИК

Писмо на МРРБ и БАИК

Писмо на МРРБ и БАИК

аргументация

Писмо от МВР във връзка с прилагането на Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009 г.

Становище на ММРБ до КИИП, КАБ и ДНСК относно : Прилагане разпоредбите на чл.139, ал.3, от ЗУТ